Homeschooling Spain Homeschooling Spain Homeschooling Spain Dejemos de ser un murmullo

miércoles, 18 de mayo de 2011

Comunicado de la Coordinadora Catalana por la aprobación de la Lei de apoio á familia e á Convivencia de Galicia

Las familias gallegas seguimos sumando apoyos, esta vez por parte de la Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació de l'Educació en Família (Coordinadora Catalana para el Reconocimiento y la Regulación de la Educación en Familia).
~~~~~ o ~~~~~

Comunicat de la Coordinadora arran de l'aprovació de la Lei de apoio á Familia e á Convivencia de Galiza

 El 18 de març es va aprovar a Galiza/Galícia la Lei de apoio á Familia e á Convivencia de Galiza. En el seu article 52, recull com a situació de deixadesa “la manca d’escolarització habitual del nen/a o adolescent amb el consentiment o la tolerància dels pares, mares o persones que exerceixin la guàrdia”. Aquest article deixa en una situació molt delicada a les famílies que escolaritzen a casa a Galícia.
Des de la Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació de l'Educació en Família volem donar el nostre recolzament a les famílies que escolaritzen els seus fills a casa a Galícia. Animem aquestes famílies a continuar lluitant per aconseguir el reconeixement de l’escolarització a casa i una legislació justa que els diferenciï definitivament de l’absentisme escolar. Instem també la Xunta de Galiza a reflectir de forma clara en el desenvolupament reglamentari de la Lei de Apoyo á Familia les diferències entre els casos reals de deixadesa i aquells en què la família, fent ús del seu dret a triar l'opció educativa que considera més adient, decideix assumir en primera persona, de forma conscient, l'educació dels seus fills i filles.
Des de la nostra associació ens oferim per a donar suport i col·laborar amb tot allò que sigui possible. Llegiu el comunicat en gallec i castellà aquí, o descarregueu-lo en pdf.

En gallec:
O 18 de marzo aprobouse na Galiza a Lei de apoio á Familia e á Convivencia de Galiza. No seu artigo 52, recolle como situación de desamparo "a falta de escolarización habitual do neno, nena ou adolescente co consentimento ou a tolerancia dos pais, nais ou persoas que exerzan a garda". Este artigo deixa nunha situación moi delicada ás familias que escolarizan na casa na Galiza.

Dende a Coordinadora Catalá pel Reconeixement i a Regulació de l'Educació en Família queremos dar o noso apoio ás familias que escolarizan aos seus fillos na casa na Galiza. Animamos a estas familias a seguir loitando para conseguir o recoñecemento da escolarización na casa e unha lexislación xusta que os diferencie definitivamente do absentismo escolar. Instamos tamén á Xunta de Galiza a reflectir de xeito claro no desenvolvemento regulamentario da Lei de Apoio á Familia as diferenzas entre os casos reais de desamparo e aqueles no que a familia, facendo uso do seu dereito a escoller a opción educativa que considera máis apropiada, decide asumir en primeira persoa, de forma consciente, a educación dos seus fillos e fillas.
Dende a nosa asociación ofrecémonos para apoiar e colaborar en todo aquilo que sexa posible.

En castellà: El 18 de marzo se aprobó en Galiza/Galicia la Lei de apoio á Familia e á Convivencia de Galiza. En su artículo 52, recoge como situación de desamparo "la falta de escolarización habitual del niño, niña o adolescente con el consentimiento o la tolerancia de los padres, madres o personas que ejerzan la guardia". Este artículo deja en una situación muy delicada a las familias que escolarizan en casa en Galicia.
Desde la Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació de l'Educació en Família queremos dar nuestro apoyo a las familias que escolarizan a sus hijos en casa en Galicia. Animamos a estas familias a seguir  luchando para conseguir el reconocimiento de la escolarización en casa y una legislación justa que los diferencie definitivamente del absentismo escolar. Instamos también a la Xunta de Galiza a reflejar de forma clara en el desarrollo reglamentario de la Lei de Apoyo á Familia las diferencias entre los casos reales de desamparo y áquellos en que la familia, haciendo uso de su derecho a escoger la opción educativa que considera más apropiada, decide asumir en primera persona, de forma consciente, la educación de sus hijos e hijas.
Desde nuestra asociación nos ofrecemos para apoyar y colaborar en todo aquello que sea posible.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...